STYLESEAL Terms and Conditions

StyleSEAL (แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์) ให้บริการแก่คุณภายใต้ ประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ การใช้เว็บไซต์ STYLE-SEAL.COM ของคุณถือเป็นข้อตกลงของคุณตามข้อกำหนด เงื่อนไขและประกาศทั้งหมด

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ เป็นทรัพย์สินของ StyleSEAL หรือของผู้ผลิตเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการรวบรวม (หมายถึงการรวบรวมการจัดเรียงและการประกอบ) ของเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ StyleSEAL และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ StyleSEAL หรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยรูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและถูกใช้โดย StyleSEAL ตามที่แสดงการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของพวกเขา ซึ่ง เนื้อหา รูปภาพ และซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์นี้อาจใช้เป็นแหล่งที่มาในการซื้อของ และ ห้ามมิให้ใช้งานใด ๆ รวมถึงการทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย ส่งต่อเผยแพร่ หรือ แสดงเนื้อหาภาพและซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด

เครื่องหมายการค้า

StyleSEAL และ STYLE-SEAL.COM เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (USPTO) ในนามบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด เครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด ไม่สามารถใช้ในการเกี่ยวพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด

การใช้เว็บไซต์

This site or any portion of this site may not be reproduced, modified, distributed, transmitted, duplicated, copied, sold, resold, or otherwise exploited for any commercial purpose that is not expressly granted by STYLESEAL. STYLESEAL reserves the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, including, without limitation, if STYLESEAL believes that customer conduct violates applicable law or is harmful to the interests of STYLESEAL and its affiliates. STYLESEAL further reserves the right to pursue any legal action against any user who violates the terms and conditions on this site.

การเชื่อมโยง

StyleSEAL อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ StyleSEAL และ StyleSEAL จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ในลิงก์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใด ๆ นั้น StyleSEAL ไม่รับรองหรือทำการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง รวมถึงข้อมูลใด ๆ ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่อาจได้รับจากการใช้ลิงก์เหล่านี้
StyleSEAL ให้การเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและการรวมลิงคก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย StyleSEAL หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง

การเชื่อมโยงไปยัง STYLE-SEAL.COM จากเว็บไซต์อื่น (“การเชื่อมโยงเว็บไซต์”) อนุญาตภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา STYLE-SEAL.COM แต่ต้องไม่ทำซ้ำ โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะต้องไม่สร้างสภาพแวดล้อมของเฟรมเบราว์เซอร์ หรือ บอร์เดอร์ไปยังเนื้อหาของ STYLE-SEAL.COM และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะต้องไม่บ่งบอกว่า StyleSEAL รับรองเว็บไซ์ หรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์นั้น

ไซต์ที่เชื่อมโยงจะไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของเว็บไซต์เชื่อมโยงกับ StyleSEAL ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ StyleSEAL และจะต้องไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด , StyleSEAL หรืออื่น ๆ ซึ่งการเชื่อมโยงเว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์ STYLE-SEAL.COM จัดทำโดย StyleSEAL “ตามสภาพ” ที่ได้รับ ซึ่ง StyleSEAL ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือข้อมูล วัสดุเนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดย StyleSEAL ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดย StyleSEAL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ การลงโทษ และความเสียหายที่ตามมา

ราคาและข้อมูลที่มีพร้อมใในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ มีการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในเว็บรุ่นใหม่ของเว็บไซต์ โดย StyleSEAL อาจทำการปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ และ/หรือ โปรแกรมที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

This site is created and controlled by Advanced Global Innovations Ltd. in Bangkok Thailand. As such, the laws of Thailand will govern these notices, terms and conditions, without giving effect to any principles of conflicts of laws. The above stated notices, terms and conditions are subject to change in the sole and absolute discretion of Advanced Global Innovations Ltd.

ภาระหน้าที่ของผู้ใช้

ในขณะที่ใช้หน้ากากอากาศ StyleSEAL ผู้ใช้ตกลงที่จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้และไม่ละเมิดความสงบเรียบร้อย หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ผู้ใช้รับทราบว่าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ STYLE-SEAL.COM และเข้าใจถึงลักษณะและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานหน้ากากแอร์มาส์กของ StyleSEAL และของเว็บไซต์

หน้ากากแอร์มาส์กของ StyleSEAL ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ใช้จากมลพิษทางอากาศและอันตรายอื่น ๆ ในอากาศ หน้ากากแอร์มาส์ก StyleSEAL ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และไม่ควรใช้สำหรับการปกปิดใบหน้าทุกรูปแบบ

หน้าแรก